ბიბლიოთეკები
ბიბლიოთეკები

ბიბლიოთეკების რაოდენობა მუნიციპალიტეტში - 18

თანამშრომლების რაოდენობა- 34
წიგნადი ფონდის რაოდენობა- 150107

არსამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2007 წელს განხორციელდა საბიბლიოთეკო სისტემის რეორგანიზაცია და ჩამოყალიბდა არსამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა, რომელიც აერთიანებს მთავარ ბიბლიოთეკასა და მთავარი ბიბლიოთეკის სასოფლო განყოფილებებს.
2008 წელს ბიბლიოთეკების შენობათა სარემონტო სამუშაოების შესრულებისა და ტექნიკური აღჭურვის მიზნით საქართველოს მთავრობის 27 მარტის განკარგულებით აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის გამოიყო თანხა 8000 ლარის ოდენობით სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარ ბიბლიოთეკასა და მთავარი ბობლიოთეკის ქოლობნის თემის განყოფილებას. ზემოხსენებულმა ბიბლიოთეკებმა მიიღეს კომპიუტერების 2 და ავეჯის 2 კომპლექტი. მათ ასევე საჩუქრად გადაეცათ 2000 ლარის წიგნები. 2009 წელს გარემონტდა მთავარი ბიბლიოთეკის ნორიოს თემის საგვაზაოს განყოფილება.2012 წელს კულტურის სამინისტროს მიერ მთავარ ბიბილიოთეკას საჩუქრად გადაეცა 130 ეგზემპლიარი  წიგნი.
 

მისამართი: თავისუფლების ქ. №87
დირექტორი: თოფურია ირა
მობილური: 599 94 39 33

 

საბიბლიოთეკო გაერთიანებაშის შედის:

საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ საგვაზავოს განყოფილება
მთავარი ბილიოთეკის სოფელ სუჯუნის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ ზანათის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ კოდორის განყოფილება
მთავარი ბილიოთეკის სოფელ კეთილარის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ ძველი აბაშის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ წყემის განყოფილება
მთავარი ბილიოთეკის სოფელ ონტოფოს განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ სეფიეთის განყოფილება
მთავარი ბილიოთეკის სოფელ გულუხეთის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ გეზათის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ სამიქაოს განყოფილება
მთავარი ბილიოთეკის სოფელ მაიდნის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ ქოლობნის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ ტყვირის განყოფილება
მთავარი ბილიოთეკის სოფელ მარნის განყოფილება
მთავარი ბიბლიოთეკის სოფელ პირველი მაისის განყოფილება

აბაშის გერბი

აბაშის დროშა

ვიდეოკლიპი

აგვედევნეთ
 
 

 

ბანერები